A Diákönkormányzat Működési Szabályzata
 
Általános rendelkezések

1. A Diákönkormányzat az Ihász Gábor Általános Iskola részeként, az iskola székhelyén végzi tevékenységét.
2. A Diákönkormányzat vezetőjét a nevelőtestület választja meg. Képviselőinek száma 8, osztályonként 2-2 tanuló, kiket az iskola tanulói választanak.
3. Megszűnik a diák-önkormányzati képviselői tagság, ha a vezető, illetve a tanuló arról lemond, illetőleg képviseleti jogát a választók szóban visszavonják
 
A Diákönkormányzat feladata

1. A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek a képviselete.
2. A tanulók közösségi életének tervezése, szervezése.
3. Tisztségviselők választása.
4. A Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
5. A Diákönkormányzat nevelői felügyelettel működteti az iskolarádiót, és szerkeszti az iskolaújságot.
6. A Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben:
- jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor és módosításakor
- tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor
- ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor
- házirend elfogadásakor, illetve módosításakor
 
A Diákönkormányzat vagyona

1. A Diákönkormányzat pénzügyeit a Diákönkormányzat vezetője intézi, az iskolaigazgató felügyeli.
2. Minden bevételt és kiadást az arra kijelölt pénztárkönyvben számlával együtt fel kell tüntetni.
3. A Diákönkormányzat dönt a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról.
 
A Diákönkormányzat működése

1. A Diákönkormányzat üléseit havonta egy alkalommal a Diákönkormányzat vezetője által megjelölt időpontban és helyen tartja.
2. A Diákönkormányzat ülésén a Diákönkormányzat vezetője és az osztályok képviselői jelennek meg.
3. Az ülésen értékelni kell az elmúlt hónap programjait, ismertetni kell a következő hónap tervezetét, meg kell hallgatni a képviselők beszámolóját, javaslatait, észrevételeit.
4. A Diákönkormányzat évente egy tanítási nappal szabadon rendelkezik. Ennek a napnak a programját a Diákönkormányzat vezetője és a képviselők javasolják az iskola tanulóinak véleménye alapján, és a nevelőtestület elé tárják elfogadásra.
5. A Diákönkormányzat a tevékenységéről naplót vezet, melybe a bejegyzéseket a diákok készítik.